อุปกรณ์เซฟตี้ดียังไง


%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%9f%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89

ผู้ที่ทำงานและได้รับอันตรายจากการทำงาน ส่วนใหญ่นั้นมักขาดความเอาใจใส่และประมาทในการปฏิบัติหน้าที่ ในเรื่องของสุขภาพความปลอดภัยทั้งในส่วนตัวคนงานเอง และสถานประกอบการที่ ไม่มีนโยบายเรื่องสุขภาพความปลอดภัย รวมถึงการขาดประสิทธิภาพในการตรวจสอบให้ความรู้ บังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่  ดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยโดยเคร่งครัด แล้วเราจะปลอดภัยจากอันตรายหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ซึ่งการมีอุปกรณ์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่

สาเหตุโดยทั่วไปของอุบัติเหตุ อาจแบ่งได้ดังนี้

1.ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

มักเกิดกับบุคคลที่เข้ามาทำงานใหม่ ๆ หรือเข้าทำงานกับเครื่องมือ เครื่องจักรใหม่ โดยที่ไม่ได้รับคำอธิบายถึงการปฏิบัติและการทำงานของเครื่องมือเครื่องจักรโดยละเอียด จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นั้นแอง

  1. ความประมาท

เกิดจากมีความเชื่อมั่นมากเกินไปอาจเพราะเนื่องจากทำงานมานาน จึงทำให้เกิดการละเลยไม่เอาใจใส่หรือมีทัศนคติที่ผิดๆในเรื่องความปลอดภัย หรืออาจใช้เครื่องมือเครื่องใช้ไม่ถูกต้องกับลักษณะของงานที่ทำ ถึงแม้ว่าจะมีเครื่องมือที่ถูกต้องให้เลือกใช้ได้เหมาะสมก็ตาม

  1. สภาพร่างกายของบุคคล

ร่างกายอ่อนเพลีย หรือไม่พร้อมสำหรับการทำงาน สายตาไม่ดี หรืออาจเป็นโรคต่างๆ อาทิเช่นโรคหัวใจ เป็นต้น

  1. สภาพจิตใจของบุคคล

ขาดความตั้งใจในการทำงาน ขาดความสามารถในการควบคุมอารมณ์ในขณะทำงาน หรืออาจจะตื่นเต้นง่าย ขวัญอ่อน ตกใจง่าย

  1. อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร มีข้อบกพร่องอาจเนื่องจากสาเหตุ อาทิเช่น ใช้เครื่องมือไม่ถูกขนาด

ใช้เครื่องมือที่สึกหรอชำรุด หรือหัก ใช้เครื่องมือที่ปราศจากด้ามหรือที่จับที่เหมาะสม ไม่ใช้เครื่องป้องกันอันตราย