Tag: เครื่องป้องกันอันตราย

  • อุปกรณ์เซฟตี้ดียังไง

    ผู้ที่ทำงานและได้รับอันตรายจากการทำงาน ส่วนใหญ่นั้นมักขาดความเอาใจใส่และประมาทในการปฏิบัติหน้าที่ ในเรื่องของสุขภาพความปลอดภัยทั้งในส่วนตัวคนงานเอง และสถานประกอบการที่ ไม่มีนโยบายเรื่องสุขภาพความปลอดภัย รวมถึงการขาดประสิทธิภาพในการตรวจสอบให้ความรู้ บังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่  ดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยโดยเคร่งครัด แล้วเราจะปลอดภัยจากอันตรายหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ซึ่งการมีอุปกรณ์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ สาเหตุโดยทั่วไปของอุบัติเหตุ อาจแบ่งได้ดังนี้ 1.ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มักเกิดกับบุคคลที่เข้ามาทำงานใหม่ ๆ หรือเข้าทำงานกับเครื่องมือ เครื่องจักรใหม่ โดยที่ไม่ได้รับคำอธิบายถึงการปฏิบัติและการทำงานของเครื่องมือเครื่องจักรโดยละเอียด จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นั้นแอง ความประมาท เกิดจากมีความเชื่อมั่นมากเกินไปอาจเพราะเนื่องจากทำงานมานาน จึงทำให้เกิดการละเลยไม่เอาใจใส่หรือมีทัศนคติที่ผิดๆในเรื่องความปลอดภัย หรืออาจใช้เครื่องมือเครื่องใช้ไม่ถูกต้องกับลักษณะของงานที่ทำ ถึงแม้ว่าจะมีเครื่องมือที่ถูกต้องให้เลือกใช้ได้เหมาะสมก็ตาม สภาพร่างกายของบุคคล ร่างกายอ่อนเพลีย หรือไม่พร้อมสำหรับการทำงาน สายตาไม่ดี หรืออาจเป็นโรคต่างๆ อาทิเช่นโรคหัวใจ เป็นต้น สภาพจิตใจของบุคคล ขาดความตั้งใจในการทำงาน ขาดความสามารถในการควบคุมอารมณ์ในขณะทำงาน หรืออาจจะตื่นเต้นง่าย ขวัญอ่อน ตกใจง่าย อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร มีข้อบกพร่องอาจเนื่องจากสาเหตุ อาทิเช่น ใช้เครื่องมือไม่ถูกขนาด ใช้เครื่องมือที่สึกหรอชำรุด หรือหัก ใช้เครื่องมือที่ปราศจากด้ามหรือที่จับที่เหมาะสม ไม่ใช้เครื่องป้องกันอันตราย